[Verse 1]
Igqirhha lendlela nguqo ngqothwane
Igqirhha lendlela kuthwa nguqo ngqothwane
Igqirha lendlela kuthwa nguqo ngqothwane
Igqirhha lendlela nguqo ngqothwane
[Verse 2]
Selequbule gqi thapha nguqo ngqothwane
Seleqabele gqi thapha nguqo ngqothwane
Seleqabele gqi thapha nguqo ngqothwane
Selequbule gqi thapha nguqo ngqothwane
[Verse 3]
Igqirha lendlela nguqo ngqothwane
Igqirha lendlela kuthwa nguqo ngqothwane
Igqirha lendlela nguqo ngqothwane
Igqirha lendlela kuthwa nguqo ngqothwane
[Verse 4]
Seleqabele gqi thapha nguqo ngqothwane
Selequbule gqi thapha nguqo ngqothwane
Seleqabele gqi thapha nguqo ngqothwane
Selequbule gqi thapha nguqo ngqothwane