؛{پیش همخوان}؛
اووو زده پاچه هارو تا
سیسه کارو بیین داشه مارو باش
زووور میزنه که جاشه لا لباس
‏سَوِجی دراری پاشنه هاتو کاش
؛{همخوان}؛
‏سَوِج نیست
کارات سَوِج نیست
‏سَوِج نیست
سالاد سزار سَوِج نیست
‏سَوِج نیست
نه نه سَوِج نیست
میدونم پرت ریخت
چالش کن، چلنج نیست
؛{قسمت اول}؛
‏سَوِج نیست
آش نذری سَوِج نیست
بابای مهربونت بنده خدا
‏سَوِج نیست
مثه داداش مرتضی با موزیک قر بدین
‏سَوِج نیست، نه بیت هاتون، نه موهای فرفریت
پس سریع پی ام بده بگم بهت ترپ چیه
‏سَوِج اینه که یه ایران‌ به او سی تی پدر میگه
‏فِید میشن روزی ۱۰ تا پست نذارن
پ باشون برررو تو لابی انگا مصطفی ان
‏سَوِج ولی خب میدونی ۹:۳۰ دیر براش
دوزشم پایینه، بالاعه سرعت ۶۰ تا رو میگه یواش
کوشان با دلارا کارو تمومش میکرد
من سرم شلوغه انگا منوچهری ام حاجی
؛{پیش همخوان}؛
اووو زده پاچه هارو تا
سیسه کارو بیین داشه مارو باش
زووور میزنه که جاشه لا لباس
‏سَوِجی دراری پاشنه هاتو کاش
؛{همخوان}؛
‏سَوِج نیست
لاکات سَوِج نیست
‏سَوِج نیست
نوتلابار سَوِج نیست
‏سَوِج نیست
خوشگله من سَوِج نیست
پیست اسکی، سولاریوم
هیچکدومش سَوِج نیست
؛{قسمت دوم}؛
‏سَوِج دختر عبدال‌آبادیه
درگیره لاتیه، فوشاشم جدوآبادیه
واسه خودش مک گرگر
‏سَوِج خب، انگولکش نکن بابا جیزززه
دایی خرش میره سَوِجیا نوکراشن
پولاش بت مردمه میشه دو برابر
قر و غمزه و قمیشم هنراشن
گل صلی علی میزنن مو صلاح ان
سمجه، اوکی لینک شدی باش
سوجه، آبراهام لینکلنی داش
پ مثه او سی تی مشتی باش‌ دیگه
از قدیم سَوِج ایم انگا وحشی بافقیه
؛{پیش همخوان}؛
اووو زده پاچه هارو تا
سیسه کارو بیین داشه مارو باش
زووور میزنه که جاشه لا لباس
‏سَوِجی دراری پاشنه هاتو کاش
؛{همخوان}؛
‏سَوِج نیست
پیست اسکی سَوِج نیست
‏سَوِج نیست
پا تویه آب سَوِج نیست
‏سَوِج نیست
نوتلابار سَوِج نیست
‏سَوِج نیست
شام و‌ ناهار سَوِج نیست